Recursul la opțiunea emitentului, Browser incompatibil


Referit de Cuprinsul Actului referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna procuror șef al Biroului de recursuri civile în interesul legii - Serviciul judiciar civil din cadrul Secției judiciare, Luminița Nicolescu.

La ședința de judecată participă domnul Cristian Balacciu, magistrat-asistent în cadrul Secțiilor Unite, desemnat în conformitate cu dispozițiile art.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați ce formează obiectul Dosarului nr. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că au fost depuse la dosar anexele cu hotărârile definitive contradictorii pronunțate de instanțele judecătorești, raportul întocmit de judecătorii-raportori, opiniile procurorului general și ale specialiștilor consultați, precum și un punct de vedere la raport.

Constatând că nu sunt chestiuni prealabile, doamna judecător Corina-Alina Corbu, președintele completului, acordă cuvântul asupra recursului în interesul legii reprezentantului procurorului general. Doamna procuror Luminița Nicolescu susține că cea de-a doua orientare jurisprudențială este în spiritul și litera legii.

În acest sens arată că apelul incident are caracter accesoriu față de apelul principal, conform art. Totodată, susține că prin Decizia nr.

Pentru aceste argumente, solicită admiterea recursului în interesul legii și pronunțarea unei hotărâri de unificare a practicii judiciare. Nefiind recursul la opțiunea emitentului pentru reprezentantul procurorului general, doamna judecător Corina-Alina Corbu, președintele completului, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii.

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și obiectul recursului în interesul legii Prevederile legale supuse interpretării Înaltei Curți de Casație și Justiție Orientările jurisprudențiale divergente Autorul sesizării a arătat că practica judiciară neunitară cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii a fost constatată prin considerentul de la paragraful 60 din Decizia nr.

a cumpărat opțiuni pe termen lung

Titularul sesizării a subliniat că problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii este mai amplă decât cea indicată în decizia anterior menționată pentru că se referă nu numai la recursul incident, ci și la apelul incident, precum și la recursul și apelul provocat. Extinderea este determinată de specificul comun tuturor acestor căi de atac, respectiv caracterul accesoriu, în raport cu apelul sau recursul principal.

Altfel spus, având în vedere că soluția legislativă a accesorialității este stabilită formal numai pentru apelul incident, conform art.

Din examinarea hotărârilor judecătorești transmise au rezultat două opinii jurisprudențiale cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii. Într-o primă opinie, s-a considerat că dispozițiile art.

În fundamentarea acestei opinii, s-au adus următoarele argumente Jurisprudența Curții Constituționale Prin Decizia nr.

În paragraful 26 din această decizie s-a reținut că apelul incident nu reprezintă o instituție procesuală de sine stătătoare, ci o cale de atac ce va fi formulată numai în corelație cu apelul principal formulat în cauză Jurisprudența Înaltei Indicatorul ema forex de Casație și Justiție În cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat Decizia nr.

În paragraful 60 din această decizie s-a reținut că: Hotărârile judecătorești identificate în cuprinsul cap. La nivelul secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost pronunțate hotărâri judecătorești recursul la opțiunea emitentului sensul ambelor opinii.

În sensul primei opinii, au fost identificate decizii pronunțate de Secția I civilă, Secția a II-a civilă și Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a considerat că obiectul recursului incident nu este limitat la partea din hotărâre ce formează obiectul recursului principal, relevante în acest sens fiind:— Decizia nr.

În același sens au fost identificate decizii ale Completului de 5 judecători, în recursul la opțiunea emitentului civilă, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care au fost soluționate pe fond recursurile incidente: Decizia nr.

În sensul celei de-a doua opinii, au fost identificate decizii pronunțate de Secția I civilă și Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a reținut caracterul accesoriu al recursul la opțiunea emitentului incident în raport cu recursul principal, relevante în acest sens fiind:— Decizia nr. Opinia Colegiului de conducere al Curții de Apel Galați Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați nu a prezentat un punct de vedere propriu asupra problemei de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii, ci doar a expus opiniile jurisprudențiale divergente.

Procurorul general a apreciat că cea de-a doua opinie jurisprudențială este în litera și spiritul legii pentru următoarele argumente Opiniile exprimate de specialiștii consultați Universitatea de Vest din Timișoara - Facultatea de Drept a prezentat două opinii în sensul celor două orientări jurisprudențiale.

În fundamentarea acestei opinii, s-au adus, în esență, următoarele argumente Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Drept a apreciat că prima opinie jurisprudențială este cea corectă. În ceea ce privește apelul incident, acesta lărgește cadrul procesual al judecății în apel relativ la obiect, putând fi exercitat și împotriva unor dispoziții din hotărârea apelată care nu constituie obiect al apelului principal.

Din conținutul art. Accesorialitatea apelului incident, așa cum rezultă din dispozițiile art.

opțiuni de ambulanță

În cazul în care apelul principal nu este soluționat pe fond, cel incident rămâne fără efect. Rațiunea acestei reglementări rezidă în faptul că, prin retragerea apelului principal sau respingerea acestuia pentru motive care nu implică cercetarea fondului, soluția primei instanțe, de care cel care a exercitat apel incident era mulțumit de fapt, este menținută, nemaiexistând riscul să i se înrăutățească situația în apelul principal al adversarului său.

Chiar dacă ar dori reformarea hotărârii, nu o mai poate obține pentru că recursul la opțiunea emitentului a declarat apel principal. Acesta este și motivul pentru care nu se poate vorbi despre o discriminare a părților, în sensul favorizării părții care a stat în pasivitate, nedeclarând apel principal, argument reținut în favoarea celei de-a doua opinii, care restrânge obiectul apelului incident, condiționându-l de motivele apelului principal.

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament juridic diferențiat unor părți aflate în situații juridice egale.

strategii de tranzactionare 60 de secunde

Partea care a declarat apel incident nu se află într-o situație juridică identică cu cea care a declarat apel principal, pentru că ea a acceptat hotărârea așa cum a fost pronunțată de prima instanță precum și încheierile premergătoareapelul incident trebuie declarat în termen de 15 zile de la comunicarea celui principal, în timp ce cel care declară apel principal o poate face în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței, iar apelul incident rămâne fără efect, dacă apelul principal nu este soluționat pe fond.

Cu privire la apelul provocat, acesta nu poate fi privit decât în legătură recursul la opțiunea emitentului partea din hotărâre contestată prin apelul principal, pentru că, altminteri, nu există vreun interes în declararea lui sau este nevoie să fie formulat un apel principal. Această concluzie este valabilă și cu privire la recursul provocat.

S-a apreciat că apelul incident, indiferent dacă vizează dispozitivul hotărârii primei instanțe sau doar considerentele acesteia, nu este condiționat de partea de hotărâre la care se referă apelul principal, el putând fi exercitat și împotriva unor dispoziții din hotărârea apelată ce nu constituie obiect al apelului principal.

Referitor la recursul incident și la cel provocat s-a apreciat că rămân valabile concluziile privind apelul incident și cel provocat. În cazul în care apelul incident este respins ca lipsit de efect, pentru a supune soluționarea acestuia instanței de recursul la opțiunea emitentului, este nevoie de formularea unui recurs incident. Argumentul este valabil și în cazul apelului provocat, respins ca lipsit de efect.

Scurt comentariu asupra excepției de nelegalitate

Neformularea unui apel incident sau provocat face inadmisibilă formularea unui recurs incident sau provocat, dacă este recursul la opțiunea emitentului regula non omisso medio. Apelul incident, astfel cum rezultă și din denumirea sa, are natură incidentală, la fel ca și apelul provocat.

Faptul că intimatul beneficiază de posibilitatea repunerii în discuție a tuturor aspectelor dezlegate cum să faci bani pariuri pe zi mod defavorabil de prima instanță nu trebuie privit cu reținere prin raportare la pasivitatea inițială a acestuia și nici prin raportare la pretinsa autoritate de lucru judecat a soluțiilor neatacate prin apelul principal.

Acest mecanism de veritabilă protejare a intereselor părții care se arată dispusă să accepte soluția, chiar și parțial defavorabilă, vine în sprijinul sistemului judiciar, deoarece reprezintă un mijloc de reducere a procesivității prin formularea căii de atac cu caracter preventiv.

Eventualele elemente de aparentă inechitate care, în mod conjunctural, ar putea să decurgă din disproporția între importanța obiectului apelului principal de mai mică însemnătate și cea a apelului incident de o mai mare însemnătate nu trebuie să conducă la rezerve în aplicarea instituției conform secretele comerciale ale comercianților de succes pentru recursul la opțiunea emitentului a fost reglementată.

Acestea, chiar dacă s-ar dovedi reale, reprezintă chestiuni la care chiar apelantul principal trebuie să mediteze atunci când ia decizia atacării hotărârii.

În plus, nu trebuie ignorat că, tocmai pentru că pot exista astfel de situații, legiuitorul a fost prudent și a lăsat apelantului principal posibilitatea să se replieze și să renunțe la propriul apel atunci când apreciază că riscul angajării dezbaterii în fond este greu de acceptat. Despre autoritatea de lucru judecat a părții din hotărâre neatacate prin apelul principal nu poate fi vorba, deoarece este clar că recursul la opțiunea emitentului șterge efectele expirării termenului de apel, această operațiune având efecte similare unei veritabile repuneri în termen, desigur, sub condiția formulării legale și menținerii faceți bani pe internet cu opțiuni binare principal.

Teza potrivit căreia apelul incident sau provocat nu poate privi decât acea parte din hotărârea care a fost deja atacată prin apelul principal conduce la lipsirea de substanță a celor două forme de apel.

  • Referit de Cuprinsul Actului referitoare la interpretarea dispozițiilor art.
  • Четверо.
  •  - Дьявольщина.
  • DECIZIE 14 22/06/ - Portal Legislativ
  • DECIZIE 42 14/10/ - Portal Legislativ
  • JURIDICE » Scurt comentariu asupra excepției de nelegalitate

Astfel, în cazul apelului incident, de principiu, partea din hotărâre care a fost atacată prin apelul principal este favorabilă intimatului, acesta neavând niciun interes să o atace. S-ar reduce sfera apelului incident numai la acele cazuri în care un anumit capăt de cerere a fost admis în parte sau când la prima instanță s-a respins o excepție, iar ulterior a fost respinsă și acțiunea în fond.

Or, aceste exemple marginale nu pot justifica rațiunile reglementării.

Browser incompatibil

Logica reglementării, bazată pe estomparea tendinței de contestabilitate a ceea ce s-a decis la prima instanță, presupune ca, în procesul decizional al părții tentate să formuleze apelul principal, să existe factorul eventualității ca prin acest demers să își vulnerabilizeze total soluția dobândită prin respectiva hotărâre. În cazul apelului provocat, acceptarea acestei teze ar conduce la lipsirea de aplicabilitate, cel puțin în cazul unei ipoteze reglementate de legiuitor, respectiv cea în care apelul provocat se îndreaptă împotriva unei persoane care a figurat în primă instanță și care nu este parte în apelul principal.

Dacă intimatul din apelul provocat nu figurează în apelul principal, atunci este evident că apelul provocat poate avea ca obiect o parte din hotărâre prin care se soluționează o altă cerere decât cea care face obiectul apelului principal. Și în această ipoteză, singura condiție ce ține de obiect este aceea ca posibila soluție din apelul principal să fie de natură să producă consecințe asupra situației sale juridice în proces. Opinia judecătorilor-raportori Înalta Curte de Casație și JustițieX.

Asupra admisibilității recursului în interesul legii1. Regularitatea învestirii Conform art. În cauză, declanșarea mecanismului de unificare a jurisprudenței, prin intermediul recursului în interesul legii, a fost realizată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați, entitate care are calitate procesuală, în virtutea normelor legale enunțate supra. Condiții de admisibilitate Din cuprinsul acestui text normativ rezultă cele patru condiții legale ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca recursul în interesul legii să fie admisibil, și anume: - sesizarea să aibă ca obiect o problemă de drept; - această problemă de drept să fi fost dezlegată diferit de instanțele judecătorești; - dovada soluționării diferite să se facă prin hotărâri judecătorești definitive; - hotărârile judecătorești să fie anexate cererii.

Problema de drept supusă dezbaterii pe calea recursului în interesul legii trebuie să fie una reală și consistentă, legată de posibilitatea de a interpreta diferit un text de lege. Norma de drept disputată trebuie să fie îndoielnică, imperfectă lacunară sau neclară ori necorelată recursul la opțiunea recursul la opțiunea emitentului alte dispoziții legale și, din acest motiv, să existe posibilitatea de a fi interpretată diferit.

Înțelesul unor astfel de norme urmează a fi explicat și determinat prin procedura recursului în interesul legii. Din această perspectivă, potrivit actului de sesizare, problema de drept soluționată diferit de instanțe vizează: interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.

În acest punct, trebuie menționat că, spre deosebire de sesizarea anterioară, prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri prealabile având ca obiect chestiunea de drept privind interpretarea dispozițiilor art.

Concluzionând, Completul competent să judece recursul în interesul legii constată că obiectul sesizării îl reprezintă o problemă de drept atrasă de interpretarea diferită pe care instanțele de judecată au dat-o unor norme legale, astfel încât prima condiție recursul la opțiunea emitentului admisibilitate a recursului în interesul legii este îndeplinită. Dezlegarea acestei probleme de drept controversate din practica instanțelor judecătorești răspunde scopului recursului în interesul legii, acela de a asigura o interpretare și aplicare unitară a legii de către toate instanțele judecătorești și, pe cale de consecință, o jurisprudență predictibilă.

Din cuprinsul hotărârilor definitive anexate actului de sesizare se poate reține însă că acestea vizează în cvasiunanimitate apelul sau recursul incident, doar o singură hotărâre referindu-se la recursul provocat, respectiv Decizia nr. Din unghiul formal al dispozițiilor art. Această necesitate a fost subliniată în mod expres în paragraful 60 din considerentele Deciziei nr. Potrivit art. Cum actul de sesizare este recursul la opțiunea emitentului de hotărâri judecătorești relevante pentru problema de drept dedusă interpretării, în limitele menționate, fiind atașată și jurisprudența relevantă în această materie, dezvoltată la nivelul instanței supreme, această condiție este, de asemenea, îndeplinită în cauză.

Existând deja o hotărâre de respingere, ca inadmisibilă, a sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în domeniul relevat recursul la opțiunea emitentului luând în considerare rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție - asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii de către toate instanțele judecătorești, precum și statuarea instanței de contencios european a drepturilor omului, potrivit căreia instanța supremă nu trebuie să devină ea însăși sursă de jurisprudență neunitară a se vedea, în acest sens, Cauza Beian împotriva României nr.

Pentru argumentele expuse, constatând îndeplinite condițiile regularității învestirii, prin prisma dispozițiilor art. Asupra fondului recursului în interesul legii Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii reține că prima orientare jurisprudențială este cea corectă. Analiza problematicii supuse dezlegării se va structura pe următoarele paliere